Dagelijks bereikbaar op
0224237373 en 0655718588
Volg ons op

Privacy beleid Autocentrum Wieringen B.V.

Autocentrum Wieringen B.V. zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal Autocentrum Wieringen B.V. zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving.

Artikel 1- Definities:

Betrokkene: een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte Persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden. In dit privacy beleid ook Klant genoemd.

Persoonsgegevens: alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of de geldende Europese Privacy verordening. Iedere informatie betreffende de identificatie van de Betrokkene.

Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen.

Verantwoordelijke: in dit privacy beleid te weten Autocentrum Wieringen B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 71103511 die het doel, de voorwaarden en middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

Artikel 2- Reikwijdte en welke gegevens worden verzameld?

 1. Dit privacy beleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot uitvoering van de diensten die Autocentrum Wieringen B.V. aanbiedt.
 2. Door Autocentrum Wieringen B.V. worden Persoonsgegevens verwerkt in het kader van de verkoop van auto’s en de daarbij behorende diensten. Deze Persoonsgegevens bestaan uit de NAW-gegevens van de Klant, het telefoonnummer, het rijbewijsnummer, de geboortedatum + -plaats en een e-mail adres.
 3. Zodra de Klant vrijwillig zijn/haar gegevens heeft ingevuld in persoon, digitaal of via de website, geeft hij/zij daarmee toestemming tot het verwerken van de Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en gaat akkoord met hetgeen gesteld in dit privacy beleid.
 4. Autocentrum Wieringen B.V. verzameld de Persoonsgegevens op de volgende wijze:
  1. Gegevensverzameling via het internet zoals een contactformulier;
  2. Persoonlijke vraaggesprekken waarbij informatie genotuleerd of ingevoerd wordt;
  3. Telefonische of e-mail vraaggesprekken waarbij gegevens genotuleerd of ingevoerd worden;
  4. Digitale verzameling van Persoonsgegevens bijvoorbeeld via de e-mail.

Artikel 3- Omgang met gegevens:

 1. Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door Autocentrum Wieringen B.V.. De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
 2. Indien Betrokkene vaststelt dat diens Persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij Autocentrum Wieringen B.V., zal Betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij Autocentrum Wieringen B.V.. Autocentrum Wieringen B.V. zal naar aanleiding van deze informatie op aanvraag de gegevens indien noodzakelijk wissen, dan wel aanpassen of Betrokkene zelf de mogelijkheid bieden tot correctie van deze Persoonsgegevens.
 3. Meer specifiek gaan wij met de kentekencard op de hierna beschreven wijze om: Wanneer een voertuig in onze bedrijfsvoorraad komt te staan, wordt de kentekencard doorgeknipt en krijgt de (vorige) eigenaar deze terug. Als Autocentrum Wieringen B.V. de kaart nog nodig denkt te hebben voor bijvoorbeeld uitvoer van het voertuig, dan zal u gevraagd worden om een instemmingsformulier te ondertekenen. In dit geval wordt er alleen een hoekje van de kaart afgeknipt en wordt deze bewaard bij de papieren in de bedrijfsvoorraad. Van een rechtspersoon heeft Autocentrum Wieringen B.V. geen toestemming nodig.

Artikel 4- Doeleinden gegevens:

 1. Autocentrum Wieringen B.V. gebruikt Persoonsgegevens van Betrokkenen voor de uitvoering van haar diensten en de daarbij behorende verkoopcontracten of proefrit formulieren omtrent de (mogelijke) verkoop van de auto. Deze diensten worden uitgevoerd in het kader van de aangeboden dienstverlening.
 2. De Persoonsgegevens worden Verwerkt voor zover dit noodzakelijk is van de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door Betrokkene gevraagde diensten van Autocentrum Wieringen B.V.. Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden in het kader van aangeboden dienstverlening.

Artikel 5- Opslag gegevens en bewaartermijn:

 1. De bewaartermijn van de Persoonsgegevens die Autocentrum Wieringen B.V. opslaat, zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot verwezenlijken van de doeleinden en ten aanzien van de verkoopcontracten in ieder geval niet langer duren dan 5 jaar, tenzij een wettelijke grondslag een andere termijn aanduidt waardoor Autocentrum Wieringen B.V. verplicht is de Persoonsgegevens langer te bewaren of als de Klant aangeeft dat hij/zij de contactgegevens graag verwijdert wilt hebben.
 2. Contactgegevens worden 5 jaar bewaart vanwege bijvoorbeeld garantieservices en verbetering van de dienstverlening, tenzij een wettelijke grondslag een andere termijn aanduidt.
 3. De proefrit formulieren worden maximaal 6 maanden bewaart in verband met eventueel gemaakte schade en/of gereden boetes en de afwikkeling daarvan. Indien een lopende schadeclaim langer duurt dan 6 maanden zullen de gegevens bewaart worden totdat de betreffende schadeclaim definitief is afgerond.  

Artikel 6- Camerabewaking

 1. Autocentrum Wieringen B.V. registreert Autocentrum Wieringen B.V. beelden en beheren deze. Het doel van deze camerasystemen is bewaking en beveiliging.
 2. Autocentrum Wieringen B.V. registreert beelden met beveiligingscamera’s. Deze camera’s worden ingezet voor de beveiliging van de klanten, werknemers en bezittingen. De beelden zullen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn gemaakt.
 3. De camerabeelden worden door Autocentrum Wieringen B.V. niet gebruikt voor eigen doeleinden.
 4. Autocentrum Wieringen B.V. bewaart de camerabeelden maximaal 5 werkdagen. Daarna worden de gemaakte camerabeelden verwijderd. Op verzoek kunnen de beelden eerder verwijderd worden.
 5. De camerabeelden worden niet verstrekt aan derden, tenzij een wettelijke plicht dit eist of de Klant hiertoe opdracht geeft.
 6. Autocentrum Wieringen B.V. gaat zorgvuldig om met de gemaakt camerabeelden en voorziet in adequate beveiliging van de gemaakte beelden gedurende de bewaartermijn.

Artikel 7- Beveiliging gegevens:

 1. Autocentrum Wieringen B.V. treft passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen.
 2. Autocentrum Wieringen B.V. neemt in ieder geval, passende maatregelen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 8- Rechten van Betrokkene:

 1. Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van diens Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak niet mogelijk is, behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van Autocentrum Wieringen B.V. kan worden gevergd.
 2. De Klant kan op ieder gewenst moment Autocentrum Wieringen B.V. verzoeken via
  info@autocentrumwieringen.nl om de Persoonsgegevens van de Klant te verwijderen.
 3. Autocentrum Wieringen B.V. biedt Betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot diens Persoonsgegevens.
 4. Verwerking van Persoonsgegevens wordt middels dit privacy beleid in duidelijke, begrijpbare taal kenbaar gemaakt aan de Betrokkene.

Artikel 9- Doorgifte aan derden

 1. Persoonsgegevens van betrokkenen worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of diensten of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting.

Artikel 10 Cookies en privacy

 1. Bij het bezoeken van onze website kan Autocentrum Wieringen B.V. informatie van de websitebezoeker over het gebruik van de website verzamelen door middel van analytische cookies.
 2. De informatie die Autocentrum Wieringen B.V. verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. Het is Autocentrum Wieringen B.V. niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Betrokkene uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 3. De Betrokkene gaat akkoord dat Autocentrum Wieringen B.V. de Betrokkene voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Betrokkene niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Betrokkene dit kenbaar maken.
 4. Autocentrum Wieringen B.V. behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Betrokkene geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 11- Contact en afhandeling klachten

 1. Autocentrum Wieringen B.V. biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld.
 2. Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens.
 3. Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: info@autocentrumwieringen.nl.

Artikel 12- Wijzigingen privacy beleid

 1. Autocentrum Wieringen B.V. behoudt het recht om dit Privacy beleid aan te passen.
 2. Wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven aan de Betrokkene.

Artikel 13- Toepasselijk recht

 1. Op dit privacy beleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter in het arrondissement in de vestiging van Noord-Holland neemt bij uitsluiting kennis van alle geschillen uit hoofde van dit privacy beleid.